Zielone rozwiązanie
to nie wyzwanie!

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin, pracownicy koordynatora oraz członkowie ich rodzin, członkowie Komisji Opiniującej oraz członkowie ich rodzin, członkowie Kapituły Nagrody oraz członkowie ich rodzin, pracownicy firm oraz członkowie ich rodzin, współpracujący z organizatorem i koordynatorem w zakresie obsługi marketingowej, komunikacyjnej i IT konkursu. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wymienionych podmiotów, reprezentowani przez następujące osoby: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą, konkubentów.

Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy na co dzień stosują przyjazne dla środowiska EKOpraktyki i chcieliby podzielić się swoimi pomysłami z innymi. Przez EKOpraktyki rozumiemy świadome zachowanie i/lub czynności, mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w życiu codziennym.

Konkurs ma na celu promocję wśród konsumentów poprawnych zachowań ekologicznych, poprzez zachęcenie do podejmowania działań ukierunkowanych na aktywności służące ochronie środowiska.

Tak. Warunkiem udziału w konkursie jest pełnoletność z chwilą przystąpienia do konkursu. Ponadto w konkursie, obok pełnoletnich osób fizycznych, mogą brać udział osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie. W konkursie mogą uczestniczyć osoby mieszkające na terenie Polski. Ponadto do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Tak. Jest to jeden z warunków udziału w konkursie. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w formie elektronicznej opis dowolnej prośrodowiskowej EKOpraktyki, stosowanej na co dzień przez uczestnika konkursu. Zgłoszenia mogą dotyczyć każdej sfery dotyczącej np. oszczędności energii, oszczędności wody, segregacji odpadów, odpowiedzialnych zakupów, ekologicznego transportu i wielu innych.

Pracę można zgłosić w terminie od 23 października do 23 listopada 2018 r. do godz. 23:59.

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie konkursowej i utworzenie konta oraz zgłoszenie EKOpraktyki na stronie konkursowej za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Do utworzenia konta niezbędne jest podanie przez uczestnika adresu e-mail oraz hasła, a także:

  1. podanie następujących prawdziwych danych:
    1. imienia i nazwiska,
    2. daty urodzenia,
    3. numer telefonu kontaktowego,
  2. zaakceptowanie regulaminu konkursu poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu rejestracyjnym,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji konkursu poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu rejestracyjnym,
  4. wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

Aby móc zgłosić pracę do konkursu należy wcześniej dokonać rejestracji i zalogować się na swoje konto. Następnie należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej konkursu, w zakładce: ekopraktyki.biedronka.pl/nc/przeslij/tekst. Zgłoszenie powinno zawierać: opis jednej EKOpraktyki, którą uczestnik stosuje na co dzień wraz z uzasadnieniem dlaczego ta praktyka zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko w codziennym życiu. Opcjonalnie można również dołączyć jedno zdjęcie ilustrujące opisaną EKOpraktykę.

Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia i wysłania formularza jest wiadomość e-mail przesłana przez organizatora.

Nie. Zgłoszenie należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej konkursu, pod adresem: http://ekopraktyki.biedronka.pl/

Zgłoszenia nie są przyjmowane w innej formie, pocztą tradycyjną bądź mailową.

Nie. Do utworzenia konta niezbędne jest podanie przez uczestnika prawdziwych i aktualnych danych, m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail czy numeru telefonu kontaktowego. Po zarejestrowaniu użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych. W celu dokonania jakiejkolwiek korekty danych, uczestnik konkursu proszony jest o kontakt mailowy z administratorem, pod adresem: daneosobowe@rekopol.pl.

Osoby, które mają dodatkowe pytania związane z obsługą konkursu, a nie dotyczące zmiany danych osobowych, proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem konkursu, pod adresem: ekopraktyki@art-media.com.pl.

Pomysł na EKOpraktykę

Tekst musi być przygotowany w języku polskim i mieć długość do 800 (osiemset) znaków (włącznie ze spacjami). Należy podać tytuł EKOpraktyki. Każda propozycja otrzyma swój alfanumeryczny kod, który trafi do wykazu zgłoszonych pomysłów na EKOpraktykę. Kapituła Nagrody pozna jedynie numer propozycji, bez danych osobowych jej autora i godziny zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim opis jednej EKOpraktyki, którą uczestnik stosuje na co dzień wraz z uzasadnieniem, dlaczego ta praktyka zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko w codziennym życiu. W zgłoszeniu uczestnik podaje także swoje dane osobowe, w tym m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu kontaktowego. Do zgłoszenia uczestnik może dołączyć dodatkowo wyłącznie jedno zdjęcie opisanej EKOpraktyki, zgodne z parametrami określonymi w regulaminie (jakość: 300 DPI lub 1500 x 1500 PX, format: JPG lub PNG, wielkość: max 5 MB). Zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku osoby, tj. m.in. cech tworzących jego wygląd i pozwalających na identyfikację danej osoby. Organizator usunie zdjęcie w przypadku, gdy zostanie na nim utrwalony wizerunek osoby (wówczas w konkursie będzie brany pod uwagę wyłącznie opis tekstowy).

Uczestnik może zgłosić tylko jedną EKOpraktykę oraz dodatkowo wyłącznie jedno zdjęcie EKOpraktyki.

Komisja Opiniująca zadanie konkursowe przy wyborze EKOpraktyk, bierze pod uwagę takie elementy jak: oryginalność EKOpraktyki, jej pozytywny wpływ na środowisko, użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania.

W przypadku, gdyby któraś z wybranych EKOpraktyk została zgłoszona przez kliku uczestników, Kapituła Nagrody przy wyborze laureatów konkursu spośród uczestników zgłaszających tę samą praktykę – będzie brała pod uwagę najciekawszą i najbardziej kreatywną realizację zadania konkursowego.

Nie. Uczestnik może zgłosić tylko jedną EKOpraktykę.

Nie. Uczestnik do formularza zgłoszeniowego może dołączyć tylko jedno zdjęcie.

Parametry techniczne zdjęcia zostały określone w regulaminie konkursu. Wymagania te są następujące: jakość: 300 DPI lub 1500 x 1500 PX, format: JPG lub PNG, wielkość: max 5 MB. Do zgłoszenia uczestnik może dołączyć wyłącznie jedno zdjęcie do opisanej EKOpraktyki.

Tak, o ile spełnia kryteria techniczne oraz wymóg dysponowania przez zgłaszającego pełnią praw autorskich. Niedopuszczalne jest przesłanie w zgłoszeniu materiałów, które stanowią naruszenie praw autorskich, tj. m.in. zdjęć, które zostały uprzednio opublikowane i stanowią twórczość osób trzecich.

Wybór zwycięzców oraz nagrody

W konkursie przewidziano siedem równorzędnych nagród rzeczowych – spersonalizowanych rowerów (damskich i męskich) o wartości 2 000 zł netto każdy. Kapituła Nagrody przyzna łącznie siedem nagród, po jednej dla każdego laureata konkursu. Nagrody za drugie i trzecie miejsce ani wyróżnienia nie są przewidziane.

W konkursie EKOpraktyki można wygrać rower turystyczny, crossowy marki KROSS, model Evado 4.0 w wersji damskiej oraz męskiej. Szczegółowa specyfikacja dostępna jest na stronie producenta, pod linkiem: kross.pl/pl/2018/cross/evado-4-0. Wartość rynkowa jednego roweru wynosi 2 000 zł netto.

Nie. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród rzeczowych (w tym przypadku rowerów) na nagrody innego rodzaju, w tym wypłatę równowartości nagrody w formie pieniężnej.

Nie. Regulamin przewiduje, że do każdej nagrody rzeczowej przekazanej laureatom konkursu zostanie przyznana nagroda dodatkowa pieniężna w wysokości równej 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Nagroda ta nie będzie wypłacana laureatom konkursu, lecz zostanie pobrana (potrącona) przez organizatora jako zryczałtowany podatek, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranych w konkursie przez danego laureata.

Prace będą oceniane przez Komisję Opiniującą i Kapitułę Nagrody – lista osób wchodzących w skład jury znajduje się tutaj: ekopraktyki.biedronka.pl/jury.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia 2018 r., za pośrednictwem strony internetowej konkursu, pod adresem: www.ekopraktyki.biedronka.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu: www.ekopraktyki.biedronka.pl. Ze zwycięskimi EKOpraktykami będzie można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres zamieszkania wskazany w Oświadczeniu Laureata Konkursu lub inny adres wskazany przez laureata konkursu (zgłoszony w formie pisemnej na adres przedstawiciela organizatora: a.stawicka@rekopol.pl) nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie konkursowej, nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Zgłoszenia zostaną zniszczone. Autorzy prac konkursowych, które nie wygrały, mają pełnię praw autorskich – mogą zatem wykorzystywać swoje projekty po zakończeniu konkursu.

Autorzy zwycięskich EKOpraktyk przekazują autorskie prawa majątkowe do utworu (pracy konkursowej) i prawa pokrewne organizatorowi.